https://www.youtube.com/watch?v=BfKRjKJRDik&list=PLbcpJB5ryVIFOvJj6aXqjhMuy41c6Oqs1&index=2&ab_channel=BeyondOrthodoxConversiontoJudaism